Algemene voorwaarden Cross Media Collective

DEFINITIES

 1. Cross Media Collective: de Coöperatie Cross Media Collective U.A., gevestigd Burgemeester Pabstlaan 10-E5 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. Ingeschreven onder nummer 66008433 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, ook wel: Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Cross Media Collective een Overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Opdrachtgever en Cross Media Collective.

 4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Cross Media Collective tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, evenals alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

 5. Werk: het in het kader van de Overeenkomst tussen Partijen door Cross Media Collective vervaardigde.

 6. Continudiensten: diensten met een doorlopend karakter, zoals webhosting, internetdiensten en andere continufaciliteiten.

 7. Website: een verzameling van bij elkaar horende internetpagina’s.

 8. Domeinnaam: in letters en/of cijfers weergegeven internetadres.

 9. CMS/Content Management Systeem: online beschikbaar gemaakt beheersysteem waarmee de inhoud (content) en/of andere gegevens van een website kunnen worden aangevuld, gewijzigd of verwijderd.

 10. Server: centrale computer die ten dienste staat van andere computers, waarop de website zelf (Webserver), het CMS en/of database(s) zijn geïnstalleerd.

 

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Partijen niet schriftelijk is afgeweken zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Cross Media Collective.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden worden door Cross Media Collective uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Cross Media Collective en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

 1. Alle offertes en prijsopgaven afkomstig van Cross Media Collective zijn vrijblijvend, en daarom totdat de Overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk.

 2. Offertes zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven.

 3. Cross Media Collective is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd.

 4. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de door Cross Media Collective verstrekte Offerte. Als door Opdrachtgever slechts gedeeltelijke aanvaarding van de offerte plaatsvindt, is Cross Media Collective hieraan slechts gebonden als zij met die wijziging instemt.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 6. Cross Media Collective kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.

 7. Een eventueel overeengekomen levertijd vangt aan vanaf het moment dat Cross Media Collective de ontvangst van de opdracht heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

 8. Tenzij anders overeengekomen worden overschrijdingen van een offerte tot 10% als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd.

 

3. DE OVEREENKOMST

Termijn

 1. Overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van een opdracht vangen aan op het moment van aanvaarding van de opdracht, en eindigen op het moment van het tot stand komen van het eindresultaat.

 2. Opdrachtgever gaat Overeenkomsten met betrekking tot continudiensten aan voor tenminste drie maanden, met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste één kalendermaand. Zonder tegenbericht worden deze Overeenkomsten stilzwijgend verlengd.

Uitvoering

 1. Cross Media Collective verplicht zich bij de uitvoering van Overeenkomsten de opdracht naar haar beste vermogen uit te voeren. Cross Media Collective behoudt zich het recht voor ter uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Cross Media Collective aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Cross Media Collective worden verstrekt.

 2. Als de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst niet op tijd aan Cross Media Collective zijn verstrekt, heeft Cross Media Collective het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Cross Media Collective is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie. Als de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 4. Opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, zoals bedoeld in dit artikel, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door Cross Media Collective.

 5. De door Opdrachtgever aangeleverde informatie zal door Cross Media Collective uitsluitend worden gebruikt voor de invulling van de Opdracht die uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cross Media Collective voortvloeit.

Continuïteit

 1. Cross Media Collective en haar taakwaarnemers waarborgen de continuïteit van de geboden continudiensten.

 2. In geval van discontinuïteit van de faciliteiten aangeboden door Cross Media Collective, waaronder begrepen beëindiging van de onderneming van Cross Media Collective, verplichten zij zich al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs binnen hun vermogen ligt om de continuïteit van het met Opdrachtgever overeengekomen serviceniveau niet in gevaar te brengen. Zij zullen indien wenselijk bemiddelen en adviseren de geboden diensten elders onder te brengen en, als dit toepasselijk is, alle hiertoe noodzakelijke programmatuur en expertise op eerste verzoek ter beschikking stellen.

Aflevering

 1. Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk (uiterlijk twee werkdagen) na aflevering te onderzoeken of Cross Media Collective de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en zal Cross Media Collective onmiddellijk schriftelijk mededelen zodra het tegendeel blijkt.

 2. Ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel geldt het door Cross Media Collective geleverde in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, als Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft geleverd of doen leveren.

 3. Cross Media Collective is gerechtigd tot herstel van de ondeugdelijkheid, tenzij de ondeugdelijkheid onherstelbaar is, in dat geval zal Cross Media Collective zoeken naar een passende oplossing.

Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de druk- of andere proef, en anderzijds het door Cross Media Collective geleverde en de daarmee verband houdende resultaten en/of vervaardigde zaken, kunnen geen reden vormen voor afkeuring door Opdrachtgever, korting, ontbinding van een Overeenkomst of schadevergoeding, als zij van geringe betekenis zijn.

 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk genomen, tenzij het individueel bepaalde onderwerpen betreft.

 3. Onverlet hetgeen is gesteld in lid 14 en 15 van dit artikel kunnen kleurverschillen tussen enerzijds de geleverde Dienst en de daarmee verband houdende resultaten en/of vervaardigde zaken en anderzijds het oorspronkelijke, door of namens Opdrachtgever aangeleverde ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de druk- of andere proef, geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van een Overeenkomst of schadevergoeding, ongeacht of zij van geringe betekenis zijn.

 4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden beschouwd als afwijkingen van geringe betekenis.

 5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan als zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: - oplage tot 20.000 eenheden: 10% - oplage van 20.000 en meer: 5%. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meer of minder geleverde aantal wordt door Cross Media Collective in rekening gebracht.

 6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan volgens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

 7. Cross Media Collective is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door kleurverschillen tussen enerzijds de geleverde Dienst en de daarmee verband houdende resultaten en/of vervaardigde zaken en anderzijds het oorspronkelijke, door of namens Opdrachtgever aangeleverde ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de druk- of andere proef.

Annulering

 1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren voordat Cross Media Collective met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Cross Media Collective ontstane schade vergoedt.
  Beëindiging/opzegging

Beëindiging/opzegging

 1. Cross Media Collective heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

  1. Opdrachtgever aan een of meer verplichtingen tegenover Cross Media Collective niet, niet behoorlijk of onvolledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, of Opdrachtgever anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

  3. Opdrachtgever oneigenlijk gebruikmaakt van de geboden diensten dan wel informatie verspreidt die in strijd is met wet- en regelgeving, of algemeen aanvaarde normen en waarden. Dit geldt evenzeer voor informatie die als discriminerend, aanstootgevend of pornografisch zou kunnen worden gekenschetst.

  4. Opdrachtgever zich bezighoudt met het versturen van ongevraagde e-mail, en Cross Media Collective hierover klachten van derden ontvangt.

 2. Opdrachtgever heeft in geen van de gevallen zoals genoemd in het voorgaande lid recht op enige schadevergoeding.

 3. Partijen hebben het recht de Overeenkomst op te zeggen als op enig moment mocht blijken dat de wederpartij, na ingebrekestelling, niet binnen redelijke termijn aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst voldoet. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Opeisbaarheid

 1. Alle vorderingen ten behoeve van Cross Media Collective uit deze voorwaarden voortvloeiend zijn onmiddellijk opeisbaar.

 

4. WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.

 2. Als het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk mocht zijn de Overeenkomst te wijzigen, dan wel aan te vullen, dan zal dit in onderling overleg tot stand komen.

 3. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de door Cross Media Collective voorgestelde wijzigingen, met als gevolg dat Cross Media Collective de Overeenkomst niet of niet volledig kan uitvoeren, staat het Cross Media Collective vrij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op welke schadevergoeding dan ook kan maken.

 4. Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, zal Opdrachtgever Cross Media Collective alle al gemaakte kosten, evenals het onderhanden werk en de al gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, zoals voor projectmanagement, tegen gangbare tarieven betalen.

 5. Als wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties mochten hebben voor Opdrachtgever, dan zal Cross Media Collective Opdrachtgever hierover inlichten.


5. LEVERTIJD

De door Cross Media Collective opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Cross Media Collective niet in verzuim.

 

6. PRIJZEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen altijd in euro’s en exclusief de verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

 2. Cross Media Collective is gerechtigd de tarieven betreffende haar continudiensten te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

 3. Aan Opdrachtgever kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen. De navolgende omstandigheden kunnen hiertoe aanleiding geven:

  1. Overschrijding van het overeengekomen dataverkeer van de overeengekomen continudiensten.

  2. Uitbreiding of wijziging van de Overeenkomst, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd.

  3. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet in volle omvang voldoende duidelijk aan Cross Media Collective kenbaar zijn gemaakt.

  4. Gebreken of tekortkomingen in producten of diensten van derden die voor Cross Media Collective in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Cross Media Collective weinig of geen invloed kan uitoefenen.

  5. Tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst.

  6. Extra te maken kosten en/of uren veroorzaakt door Opdrachtgever, die Cross Media Collective moet maken bij de aanvraag van domeinnamen.

  7. Reiskosten.

  8. Stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging van valutaverhoudingen, het prijsindexcijfer van het CPB of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 4. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsverhoging, dient Opdrachtgever dit onverwijld doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken aan Cross Media Collective. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De al gemaakte kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

7. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De verschuldigde vergoedingen worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

 2. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 3. Cross Media Collective is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening via een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Cross Media Collective bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

 5. Als Opdrachtgever in verzuim is, zullen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen.


8. EIGENDOM & EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Cross Media Collective vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven eigendom van Cross Media Collective, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

 2. Cross Media Collective is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken aan Opdrachtgever af te geven.

 3. Cross Media Collective is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken voor Opdrachtgever te bewaren. Als Cross Media Collective en Opdrachtgever overeenkomen dat deze materialen door Cross Media Collective zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst en zonder dat Cross Media Collective dient in te staan voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 4. Alle geleverde en nog te leveren zaken/rechten blijven uitsluitend eigendom van Cross Media Collective tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Cross Media Collective heeft voldaan.

 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen), websites en/of teksten te gebruiken als:

  1. Niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de Overeenkomst is vastgelegd.

  2. De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

 6. Cross Media Collective kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken en (tussen-)resultaten van de dienstverlening onder zich houden ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Cross Media Collective verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 7. Hetgeen geleverd door Cross Media Collective dat onder lid 1 van dit artikel valt, mag niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.

 8. Opdrachtgever is verplicht de werken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Cross Media Collective te bewaren. Opdrachtgever dient steeds datgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cross Media Collective veilig te stellen.

 9. Tevens draagt Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde materialen, producten en/of gegevens. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

 10. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement is Opdrachtgever verplicht om Cross Media Collective daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 11. In geval Cross Media Collective gebruik wenst te maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel, is Opdrachtgever verplicht Cross Media Collective toegang te verlenen tot alle locaties waar de werken van Cross Media Collective zich bevinden.

 12. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van Cross Media Collective onverlet.

 

9. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot ontwerpen, programmatuur, apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie.

 2. Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij programmatuur, apparatuur en documentatie.

 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Cross Media Collective alleen dat deel van de programmatuur ter beschikking stellen dat specifiek voor Opdrachtgever onder de Overeenkomst is vervaardigd.

 4. Opdrachtgever zal geen aanspraak kunnen maken op de door Cross Media Collective toegepaste hardware, programmatuur, bestanden, toolboxen, software gereedschappen en andere middelen die door Cross Media Collective werden ingezet om tot een werkende softwaretoepassing te komen in haar eigen infrastructuur.

 5. Als is overeengekomen dat Opdrachtgever van de door Cross Media Collective aangeboden CMS of andere programmatuur op de servers gebruik zal mogen maken, blijft het eigendomsrecht van deze toepassingen volledig bij Cross Media Collective.

 6. Opdrachtgever is verplicht, als hij als wederverkoper wenst op te treden voor elke met deze faciliteit uit te rusten website of andersoortige gebruikstoepassing van deze faciliteiten, in overleg te treden met Cross Media Collective.

 7. Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de diensten en back-updoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht één, desgewenst periodiek geactualiseerde, back-up te maken.

 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, merken, herkomst, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen over het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik te laten maken van de programmatuur, apparatuur en/of de daarbij behorende documentatie.

 10. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Cross Media Collective, onmiddellijk opeisbare vordering van € 5.000, vermeerderd met € 1.000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.

 11. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Cross Media Collective voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

 12. Opdrachtgever vrijwaart Cross Media Collective voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de Overeenkomst of ter zake van schending van rechten, waaronder octrooi- en auteursrecht door het gebruik van gegevens of modellen, die door Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan Cross Media Collective zijn verstrekt.

 

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van gegevens waarvan de betreffende Partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij daarvan geheimhouding wenst.

 

11. PRIVACY

Cross Media Collective respecteert en verzekert de privacy van haar Opdrachtgevers en zal de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens (zoals adressen, e-mailadressen en bedrijfsnamen) enkel en alleen gebruiken voor zover nodig bij het uitvoeren van de opdracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Privacyverklaring, deze is te vinden op onze website en kan op aanvraag per e-mail of eenmalig in geprinte versie aan u worden verstrekt.

 

12. DOMEINREGISTRATIE EN DIENSTEN

 1. Als is overeengekomen dat Cross Media Collective voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-nummers, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Opdrachtgever kan geen gebruiksrechten ontlenen aan toegekende IP-nummers. Het is Cross Media Collective toegestaan de toegewezen IP-nummers te wijzigingen.

 3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-nummers zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-nummers. Cross Media Collective vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 4. Bij verhuizing van domeinen naar Cross Media Collective is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de Overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering; de door Cross Media Collective geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de Overeenkomst blijft onverkort bestaan als Opdrachtgever niet de medewerking kan verwerven van diens vorige provider.

 5. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan of zich beroepen op administratieve vergissingen bij de aanvraag van een domeinnaam, en ook niet bij vertragingen in de aanvraag en toekenning.

 6. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.

 7. Opdrachtgever vrijwaart Cross Media Collective tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

 

13. GEBRUIK EN BEHEER SERVER

 1. Opdrachtgever onthoudt zich van het gebruikmaken of installeren van data- of bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals een webcam, chatroom, IRC-toepassing, of het creëren van een site gericht op distributie van of het ter beschikking stellen van bestanden en/of software, of het installeren en gebruiken van een toepassing die op enige andere wijze een onevenredige belasting van de servers met zich meebrengt of het functioneren van de servers in gevaar brengt. Eventuele schade hierdoor ontstaan, zal Cross Media Collective aan Opdrachtgever in rekening brengen.

 2. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de letter van de wet over copyright. Opdrachtgever zal niets naar de servers van Cross Media Collective uploaden waarvan niet zeker is dat Opdrachtgever het copyright bezit en vrijwaart Cross Media Collective voor enige aansprakelijkheid hiervoor.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan serverruimte te splitsen en aan derden ter beschikking te stellen.

 4. Cross Media Collective is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen. Cross Media Collective zal al het mogelijke doen deze periode zo kort mogelijk te laten duren. Cross Media Collective is nimmer aansprakelijk voor schade hierdoor ontstaan.


14. KLACHTEN EN GARANTIE

 1. Klachten over de door Cross Media Collective uitgevoerde Overeenkomsten dienen onverwijld, doch uiterlijk acht dagen na de ontdekking van de omstandigheid die aanleiding is voor het ontstaan van de klacht, schriftelijk aan Cross Media Collective kenbaar te worden gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Cross Media Collective in staat is adequaat te reageren.

 2. Opdrachtgever dient Cross Media Collective de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

 3. Klachten die Cross Media Collective niet binnen bovengenoemde termijn bereiken en/of niet voldoende door Opdrachtgever zijn toegelicht, zullen niet in behandeling worden genomen.

 4. Na het verstrijken van deze termijn is Cross Media Collective bevrijd van iedere mogelijke aansprakelijkheid verband houdend met de klacht.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN UITSLUITING

 1. De Diensten geleverd door Cross Media Collective betreffen een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

 2. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Cross Media Collective van kosten en geleden schade ontstaan na beëindiging van de Overeenkomst en/of door het uitblijven van de levering van diensten.

 3. Cross Media Collective aanvaardt slechts aansprakelijkheid als de beschikbaarheid van continudiensten minder bedraagt dan 98% van de overeengekomen contractuele periode, daarbij de buitengebruikstelling genoemd in artikel 14 lid 4 buiten beschouwing latende.

 4. Cross Media Collective is niet gehouden garanties af te geven over de beschikbaarheid, snelheid of fluctuaties in de snelheid van de faciliteiten, noch aansprakelijk te houden voor verlies van data of derving van inkomsten die door het niet of niet volledig functioneren van de overeengekomen faciliteiten mochten ontstaan. Opdrachtgever wordt daarom aangeraden de door Cross Media Collective aangeboden faciliteiten niet in te zetten voor bedrijfskritische toepassingen zoals e- commerce, responssystemen, enzovoorts. Opdrachtgever zal zelf verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden en dragen voor schade hierdoor ontstaan.

 5. Cross Media Collective is niet ontvankelijk voor enige kosten of aansprakelijkheden voortvloeiende uit de wens het resultaat van de Overeenkomst te installeren in een andere dan de oorspronkelijke infrastructuur zoals aangeboden door Cross Media Collective.

 6. Cross Media Collective is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden indirecte dan wel gevolgschade (zoals gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en daarom niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.

 7. De aansprakelijkheid van Cross Media Collective is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de betreffende opdracht, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Cross Media Collective gedekte bedrag.

 8. Schade ontstaan ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de overeengekomen continudiensten zal worden berekend naar het aantal niet-actieve uren, en zal ten hoogste bedragen de contractuele waarde van deze niet-actieve uren. Cross Media Collective aanvaardt slechts één claim per serveraccount.

 9. Schade waarvoor Cross Media Collective op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Cross Media Collective te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 10. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Wachtwoorden, autorisatiegegevens en dergelijke zijn niet overdraagbaar. Bij vermissing, diefstal en misbruik dient Opdrachtgever Cross Media Collective direct hiervan op de hoogte te brengen. Bij nalaten zal Cross Media Collective Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor eventueel ontstane schade.

 11. Cross Media Collective is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in toegekende wachtwoorden, gebruikers/domeinnaam en e-mailadressen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Cross Media Collective is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.

 12. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van back-ups van de door hem vervaardigde bestanden. Cross Media Collective is niet aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan of onbruikbaar geraken van deze bestanden op de server, ook niet als is overeengekomen dat Cross Media Collective het maken van back-ups voor haar rekening zal nemen, tenzij aansprakelijkheid expliciet is overeengekomen.

 13. Cross Media Collective is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden die al dan niet gebruikmaken van de diensten van Cross Media Collective.

 14. Opdrachtgever vrijwaart Cross Media Collective tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van diensten van Cross Media Collective.

 15. Opdrachtgever zal Cross Media Collective schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde. Ook zal Opdrachtgever Cross Media Collective onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde.

 16. Cross Media Collective is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de door Opdrachtgever op de server geplaatste informatie die in strijd is met toepasselijke wet- en/of regelgeving en de goede zeden.

 17. Opdrachtgever onthoudt zich van plaatsing van pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend materiaal of materiaal dat strijdig is met wet en/of regelgeving.

 18. Cross Media Collective is nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever te maken kosten van aanpassing of uitbreiding noodzakelijk voor het laten functioneren van een door Cross Media Collective ontwikkelde toepassing in een andere dan de oorspronkelijk geadviseerde en overeengekomen infrastructuur.

 

16. OVERMACHT

 1. Als Cross Media Collective door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

 2. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht van Cross Media Collective op:

  1. Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband of Overeenkomst van opdracht.

  2. Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

  3. Machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Cross Media Collective hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen.

 3. Als de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan een maand duurt, zijn beide Partijen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Als de ontoerekenbare tekortkoming langer dan een maand duurt zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, zij het met vergoeding van de door Cross Media Collective al gemaakte kosten.

 

17. TEKSTEN

In aanvulling op hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd gelden ten aanzien van teksten geleverd en/of aangepast door Cross Media Collective de volgende bepalingen:

 1. De Diensten die zien op het schrijven of het aanpassen van door Opdrachtgever geleverde teksten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende professionele normen. De teksten worden in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven.

Werkwijze

 1. Bij de prijs zijn standaard twee correctierondes inbegrepen. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht worden tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.

 2. Voordat tot openbaarmaking of verveelvoudiging van de tekst wordt overgegaan, stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste versie te controleren en deze goed te keuren. Opdrachtgever zal zijn goedkeuring schriftelijk geven.

 3. De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als Opdrachtgever het opgeleverde in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of niet binnen tien werkdagen na oplevering daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Overmacht

 1. Wanneer als gevolg van omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever de Overeenkomst wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Opdrachtgever verplicht het al uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Cross Media Collective hiervoor te betalen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten op onjuistheden en onzorgvuldigheden te controleren en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

 2. Als Opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is Cross Media Collective niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

 3. Cross Media Collective is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die uit het gebruik van de door Cross Media Collective opgeleverde teksten voortvloeit.

Intellectueel Eigendom

 1. Met betrekking tot geleverde teksten behoudt Cross Media Collective zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 2. Opdrachtgever heeft vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig om het werk van Cross Media Collective zonder naamsvermelding openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander dan afgesproken medium.

 3. Cross Media Collective kan eisen dat haar naam niet bij een tekst wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

18. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Cross Media Collective behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 3. Als Opdrachtgever een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden per deze datum.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT

 1. De Overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

 2. Als bevoegde rechter wijzen Partijen de rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van Cross Media Collective.